Νέα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός: επιχειρείν με έμφαση στη ποιότητα  

  • Απευθύνεται σε μεσαίες επιχειρήσεις
  • Επενδυτικά σχέδια & επιδότηση από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ (επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών)
  • Τομείς δραστηριότητας:  Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,  Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές.
  • Έναρξη υποβολών: 27 Ιουνίου 2018

Ψηφιακό Άλμα: ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

  • Η δράση στοχεύει και απευθύνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
  • Επενδυτικά σχέδια & επιδότηση από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ (επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών)
  • Έναρξη υποβολών: 11 Ιουνίου 2018

Ψηφιακό Βήμα: ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων

  • Η δράση στοχεύει και απευθύνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων
  • Επενδυτικά σχέδια & επιδότηση από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ (επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών)
  • Έναρξη υποβολών: 11 Ιουνίου 2018

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής για το κάθε πρόγραμμα, τις επιλέξιμες δαπάνες, ηλεκτρονική υποβολή και χρόνο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, επικοινωνήστε μαζί μας: skassios@gmail.com