Πράσινος Αγροτουρισμός

Βρίσκεται σε διαβούλευση η δράση με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» που αφορά σε
επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και
δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν το οποίο
αναδεικνύει και προωθεί τα τοπικά προϊόντα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι της δράσης είναι νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες
επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση
εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία.
Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις
διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της
κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.
Οι δικαιούχοι λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει
χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής,
Οι δικαιούχοι δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση,
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων:
α) Κατασκευή, απόκτηση ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.
β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
γ) Οχήματα για τη λειτουργία της επιχείρησης σε ποσοστό 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της
επένδυσης.
δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού στον βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της
μονάδας. Η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται με γνώμονα την προστασία του
περιβάλλοντος.
ε) Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης που συνοδεύονται από τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά για την προστασία του περιβάλλοντος.
στ) Δαπάνες για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία,
συμπεριλαμβανομένου ειδικού τύπου για μεταφορά ΑμεΑ.
ζ) Πάγια στοιχεία του ενεργητικού.
η) Αγορά γης σε ποσοστό 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
θ) Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων
(συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές
προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding (logos,
εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) / Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και
προϊόντα. Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από
αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P.
κ.λπ.) τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το
ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που
καταναλώνει.

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:
α) Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
β) Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις και
γ) Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Υποβολή των αιτήσεων από 31 Μάρτιου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες: Stathis Kassios – skassios@gmail.com

Advertisement


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Me

Stathis Kassios is currently a Senior Researcher & Economist at the think-tank of the Ministry for Citizen Protection. Holds an MSc. in Economics from JIBS. Worked for 7+ years as an Operations Manager for Moovit (acquired by Intel). Co-founded 3 Web Startups. Rebranding Greece with Zorba The Entrepreneur. 13+ years Web & Business Consulting international SMEs. Author of novels, economic & political articles. Strategist.

Newsletter

%d bloggers like this: