επιδοτηση

  • Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

    Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικήςικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση τηςεξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στηνπαραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων καιυπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών,αποσκοπώντας: • στην ενίσχυση της υγιούς… Continue reading

About Me

Stathis Kassios is currently a Senior Researcher & Economist at the think-tank of the Ministry for Citizen Protection. Holds an MSc. in Economics from JIBS. Worked for 7+ years as an Operations Manager for Moovit (acquired by Intel). Co-founded 3 Web Startups. Rebranding Greece with Zorba The Entrepreneur. 13+ years Web & Business Consulting international SMEs. Author of novels, economic & political articles. Strategist.

Newsletter