Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

Woman People Student Students Startup Business

Αγαπητοί Φίλοι,

Προκηρύχθηκε ο Β’ κύκλος του προγράμματος ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).

Μπορούν να συμμετέχουν:

  • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
  • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Επιδοτούνται για: τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους.

Επιδοτούνται με: 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ  για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

  1. Εισοδηματικά κριτήρια

Για τους  ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού ισχύουν τα εξής:

  • Για την κατηγορία Α, ο  μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 ευρώ για το ατομικό  εισόδημα  ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.
  • Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.
  1. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

ΙΙΙ. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

  1. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Υποβολή προτάσεων

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017 και θα διαρκέσει έως τις 9.8.2017.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Contact: skassios(at)gmail.com

Assorted links by Cyber Consultant

How the World Has Changed From 1917 to 2017 

CHANGE IS NOT A ONCE IN A WHILE THING ANYMORE

Tech, Transport, Tourism, Transformation — What To Know About The Sharing Economy In Africa

H καλύτερη εφαρμογή για τις μετακινήσεις σας

One of the latest international projects I have developed, Sloa Camp. Sloa Camp will bridge students from Asia with universities in Europe and USA.

0 % corporate tax within the EU – Bulgaria. Contact me for an introduction to Innovires Business & Legal Consulting Office.

Future Match 2017. March 20-24 Hanover, Germany. 

 

 

Assorted links

moovit newsletter January 2017: http://us3.campaign-archive1.com/?u=c24727311fc31f651cff01770&id=2decc8dda6

traders out, computer engineers in: https://www.technologyreview.com/s/603431/as-goldman-embraces-automation-even-the-masters-of-the-universe-are-threatened/

innovires legal & consulting business office: https://www.facebook.com/innovires/

a nice interview with economist Gita Gopinath for world trade, currency wars, etc. https://www.mpls.frb.org/publications/the-region/interview-with-gita-gopinath

5 reasons why Greek businesses should move to a paperless – digital office: https://sevdesk.gr/blog/paperless-office-greece/

SaaS startup phenomenon globally: http://buff.ly/2hx5DT5

what is entrepreneurship?: http://www.domeniconicolo.it/2017/01/04/transforming-the-potential-value-of-goods-services-and-locations-real-value-added/

vc backed us companies: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210401845234556&set=a.2137724174767.2116328.1596004607&type=3

My predictions for 2017. Trends in a globally connect world.

A man using a laptop on the rooftop of a skyscraper

The globally connected world is moving fast. Technology is everywhere, shaping our lives online and offline. The following trends are just the natural continuation of what has been happening in the world of tech the past few years. We can definitely spot an acceleration, market penetration and customer acceptance of new technologies. Some political and economic trends will also be discussed further down below.

Smart homes using IoT (internet-of-things) have started being advertised on TV. Controlling your house through applications and interconnecting all devices will be the house of future, maybe closer than we think. What needs to be solved first is the protocol harmonization for the devices by various manufacturers. A standard protocol is needed so your house devices run smoothly when cooperating with each other thus securing the IoT system against external threats for example.

AR (augmented reality) and VR (virtual reality) have already started going viral. Think Pokemon Go (AR) which went global with millions of downloads. Similarly with IoT, AR+VR applications will need more market testing and acceptance by users not only for entertainment but also business purposes. VR can revolutionize the way companies do business as they will be able to showcase their products & services in a completely innovative way which will alter customer experience. Note that the VR market based on forecasts, will be a 30$ billion market around 2020. We will see many tech players and manufacturers launching their own VR hardware and gadgets. Fierce competition will rise to grasp the market pie & profits.

AI (artificial intelligence) through machine learning. The world of big data is feeding more and more data into machines and the latter developing complex algorithms are actually making the machines smarter. With the constant development of natural language processing, machines learn fast (imagine a small child developing its core knowledge center in the environment of the adults). Machine learning can generate AI systems that threat to replace thousands of jobs in various fields. See here.

Smartphones and mobile tech spreading to more isolated parts of the developing world. Applications will be developed for these uncharted markets for local populations counting the factor of Internet penetration, 3G & 4G telco networks. The distribution of global information to local places will help people develop skills, educate themselves, sell their products & services in other markets and develop their domestic economy.

The rise of Uber – everything: Giving power to the individual to offer services and generate profit. Shared car rides, bed and breakfast companies like Airbnb. Who knows what company will come next? Think Schumpeterian technological distruption with thousands of self driving cars taking over existing jobs causing upheaval and national court cases as labor markets will be earthshaked. Taxi & professional drivers currently use the cars by giant manufacturers but the latter strategically plan to keep producing these cars but also focus on producing driverless too. The Uber and Airbnb economy will enforce political decisions and civilian engagement. Autonomous cars will be a test & market field not only for traditional auto-makers but also tech companies. Tesla is leading the experiments with Google following, Uber, etc.

Drones: amazon is pushing US law makers to license drone fleets which will fly and deliver orders to customers. Until this will happen, we see drones massively advertised which carry HQ cameras transcending film production into new levels of experience. Retail players like UPS and Wallmart have their own plans to launch drones as well. To increase speed in delivery, this will immensely alter the current job market as more drones might mean less delivery services. How many orders a drone will execute in a single day compared to a delivery vehicle? Do the math to grasp the frightening truth.

All the aforementioned trends and possible developments will walk in line with economic factors like increased or decreased labor productivity and productivity of ideas. In a globally connected world, some economies will benefit from these technological breakthroughs while others -not prepared- will suffer.

With EU’s future at risk because of the rise of populist parties, indebted banks & public sectors, Brexit, there is no question that the dollar will rise against the euro. These factors create also a fragile environment for the Greek crisis. Business development in EU will stay behind USA and fast developing economies in Asia. IMF’s forecast predicts that the world economic growth will increase compared to 2016 although the ongoing geopolitical tensions in Syria, Middle-East, threaten the global stability of the financial markets. Due to lack of official information from China, economic analysts are not sure what to predict for its economy and how it will affect their global export & import trading partners. Governments around the world put too much focus on public spending while people as rational consumers care for wage growth (without increasing inflation). The global economy will remain fragile not only because of geopolitical tensions (the recent military coup in Turkey) but also because governments usually impose wrong economic policies that create wealth disparities and overall inequality.Welcome to add your thoughts and comments! Happy New 2017!

Yours truly,
Stathis Kassios