TV Interview – Stathis Kassios

Τηλεοπτική συνέντευξη του Στάθη Κάσσιου για το πρώτο του βιβλίο ”CASINO NIGHTS” στην εκπομπή “ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΟ”

New article on Greece’s Public Debt – comparison to Argentina

Dear friends,

My new article on Greece’s Public Debt and a comparison to Argentina has just been published. Click on the text link below:

Ο Εφιάλτης του Δημόσιου Χρέους – Αργεντινή & Ελλάδα

Yours truly,

Stathis Kassios

I would like to thank apopseis.gr for hosting me

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Προκηρύχθηκε η δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων – κατά προτεραιότητα – των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι
από 20.000,00€ έως 200.000,00€. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 50% και έως 65% για τις επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα άνω του 25% του κύκλου εργασιών τους.

Η Δράση θα αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 20.02.2019.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  skassios(at)gmail.com

Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – GDPR

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας την υφιστάμενη νομοθεσία. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, ενώ το μέγεθος των προβλεπόμενων προστίμων τον τοποθετεί πολύ υψηλά στην ατζέντα της ανώτατης διοίκησης.

Αντικείμενο του Γενικού Κανονισμού 2016/679

Η διαμόρφωση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέτει μία σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις σχετικά με:

 1. Την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή τους
 2. Τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες
 3. Την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων
 4. Την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων
 5. Τις ενέργειες γνωστοποίησης που οφείλει να κάνει η επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης.

Σε περίπτωση παράβασης προβλέπονται σημαντικά αυξημένα πρόστιμα, που ανάλογα με το είδος και το μέγεθός της, φθάνουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών.

Ποιους αφορά

Όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις κρατικές αρχές που με οποιοδήποτε τρόπο συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και εν γένει διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών, σχετιζόμενων με τους πελάτες τους, εργαζομένων, συνεργατών ή άλλων φυσικών προσώπων. Ως εκ τούτου, o νέος κανονισμός αφορά πρακτικά όλες τις επιχειρήσεις, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες.

 Υποχρεώσεις που ανακύπτουν

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που υπόκεινται στην τήρηση του κανονισμού θα πρέπει:

 1. Να τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή να τα συλλέγουν για συγκεκριμένο νόμιμο σκοπό και μόνο όσα εξ’ αυτών είναι απαραίτητα
 2. Να μην τα υποβάλουν σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με το σκοπό, να τα επικαιροποιούν
 3. Να τα αποθηκεύουν για το μικρότερο δυνατό  χρονικό διάστημα που απαιτείται, να λαμβάνουν – κατά περίπτωση – την ελεύθερη και σαφή συγκατάθεση των φυσικών προσώπων
 4. Να τα μεταφέρουν σε χώρες εκτός ΕΕ μόνον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να δίνουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες τους μόνον υπό συγκεκριμένες συνθήκες και εφόσον αυτοί αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον νέο κανονισμό,
 5. Να αναπτύξουν ηλεκτρονικά εργαλεία για την έγκαιρη και δωρεάν ανταπόκριση σε αιτήματα για: ανάκληση της συγκατάθεσης, πρόσβαση στα δεδομένα, διόρθωση των δεδομένων, διαγραφή των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, παράδοση των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, μεταφορά των δεδομένων σε άλλο φορέα
 6.  Να γνωστοποιούν κατάλληλα και εγκαίρως στα φυσικά πρόσωπα τα δικαιώματά τους να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους,
 7. Να τηρούν σε αρχείο και να γνωστοποιούν κάθε παραβίαση των δεδομένων εντός 72 ωρών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στα φυσικά πρόσωπα με απευθείας ενημέρωση ή δημόσια ανακοίνωση
 8. Να αποδεικνύουν ότι τηρούν όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού.
Προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που υπόκεινται στην τήρηση του κανονισμού έχουν να αντιμετωπίσουν στα πλαίσια του νέου κανονισμού τα ακόλουθα προβλήματα:

 1. Ακριβής γνώση για το ποια δεδομένα συλλέγουν και επεξεργάζονται σε κάθε φάση των δραστηριοτήτων τους, ποιοι εμπλέκονται και με ποια εργαλεία και με ποιες διαδικασίες γίνεται η επεξεργασία αυτή
 2. Ακριβής καθορισμός και διαχωρισμός των επιχειρησιακών αναγκών, ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτούμενες συγκαταθέσεις του υποκειμένου και να μη γίνεται πλεονάζουσα επεξεργασία
 3. Συστηματικός έλεγχος για την κάλυψη των απαιτήσεων του κανονισμού σε κάθε στάδιο επεξεργασίας των δεδομένων
 4. Αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, με αποτέλεσμα βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις και επιπτώσεις στην εταιρική φήμη
 5. Λήψη αποτελεσματικών ψηφιακών – με χρήση τεχνητής νοημοσύνης – μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου παραβιάσεων του κανονισμού, χωρίς να θίγονται οι επιχειρησιακές προτεραιότητες της επιχείρησης.
Υπηρεσίες που προσφέρουμε:

Έχουμε διαμορφώσει μία ομάδα εργασίας και με την εμπειρία μας σε παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε μεγάλες ως επί το πλείστον επιχειρήσεις και οργανισμούς σας υποστηρίζουμε με τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Διάγνωση και αποτύπωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τον νέο κανονισμό με δημιουργία αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας
 • Αξιολόγηση επιπτώσεων (Privacy Impact Assessment) σχετικά με την προστασία δεδομένων για τον εντοπισμό των σημαντικότερων κινδύνων
 • Πρόταση μέτρων αντιμετώπισης (Compliance Plan), υποστήριξη και καθοδήγηση στην υλοποίησή τους για ολιστική συμμόρφωση
 • Ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε ένα πλήρες Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων
 • Επιθεωρήσεις ετοιμότητας (Compliance Audit) ως προς τον νέο κανονισμό
 • Εκπόνηση διαδικασιών για πιστοποίηση και επαλήθευση της συμμόρφωσης με βάση τα διεθνή πρότυπα που παρατίθενται
 • Πιστοποίηση και βεβαίωση ότι τηρείται ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα από πιστοποιημένο μέλος του ΕΣΥΔ.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας: skassios@gmail.com

Κύπρος: Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Εισαγωγή:

Το Σχέδιο Χορηγιών Γυναικείας Επιχειρηματικότητας αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών (από 18 έως 55 ετών) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα με μικρές εξαιρέσεις, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Περιγραφή πρόσκλησης:

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στις γυναίκες που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, κτήρια/ διαμόρφωση χώρων, κατάρτιση, προβολή-προώθηση, κεφάλαιο κίνησης) με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση τις €70.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση και τις €50.000 για άλλες δραστηριότητες στους τομείς των υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου και τουρισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που:

 • Έχουν νόμιμα την μόνιμη διαμονή τους στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της πρότασής τους,
 • Έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν ξεπεράσει το 56ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους,
 • Έχουν την ιδιότητα του ανέργου ή του μισθωτού κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους,
 • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της πρότασής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι κατηγορίες δραστηριοποίησης εκτός επιχειρήσεις που ασχολούνται με:

 1. την πρωτογενή παραγωγή ή εμπορία γεωργικών προϊόντων,
 2. τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
 3. το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο,
 4. τα ξενοδοχειακά καταλύματα ή τα κέντρα αναψυχής, τα εστιατόρια και τις ταβέρνες, τους κλάδους της υδατοκαλλιέργειας, των ναυπηγικών εργασιών, τη βιομηχανία άνθρακα και χάλυβα.

Χρόνος Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2017 έως 19/03/2018

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: skassios@gmail.com

Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Συμμετέχουν
α) Τουριστικά Καταλύματα

β) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα,
1. Ξενοδοχεία δυναμικότητας από 10 έως και 50 κλίνες.
2. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων.
3. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
4. Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων.

γ) Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.
1. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες υπό τον περιορισμό ότι ο ελάχιστος αριθμός κατοικιών θα ανέρχεται στις τρείς (3).
2. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά), υπό τον περιορισμό ότι η ελάχιστη δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 10 κλίνες.

δ) Τουριστικά γραφεία
1. Γραφεία Γενικού Τουρισμού.
2. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
3. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκατ.
4. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τουριστικών Λεωφορείων.
5. Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

ε) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
1. Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, κλπ), β) σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, αιωροπτερισμός κλπ).
2. Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες).
3. Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης, γ) περιπατητικός τουρισμός και δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο.                                                                                          4. Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.

Ύψος Επιδότησης
Από 25.000€ έως 400.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 45% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 5%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιλέξιμες Δαπάνες                                                                                                                                         

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός,
 • Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις,
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης,
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου,
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού,
 • Μεταφορικά Μέσα,
 • Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης                                                                                                                    Οι επενδυτές θα έχουν την δυνατότητα να εκτελέσουν τις επενδύσεις τους εντός 30 μηνών.

Υποβολή                                                                                                                                                                         Η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει την 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες: skassios@gmail.com

Greece’s Dark Matter

Judging from the title of my new blog publication you will probably assume that you will further read about the universe’s mysteries, black holes, dark matter, etc. Far from that…the universe obeys to discovered and yet undiscovered laws of physics and the cosmos. Economies too are driven by the laws of economics which politicians do not consider as having the same weight and impact upon the markets and the lives of the people they govern.

Won’t keep you in anxiety more. The inspiration of this new blog entry title comes from recently reading an interesting interview by Ricardo Hausmann who has spent many years of his life researching & consulting on what went wrong with the economy of Venezuela.

Every country is different although the factors that help an economy grow or fade into recession follow similar patterns. Think for a moment about the current situation in Greece. I believe there is dark matter which works against all hopes of revival. First of all, Greece has not solidified a concrete and long term business plan on a national level that will drag its economy out of the recession and bring it back to normality. Current fiscal policies and overtaxation do not work in favor of accelerating the economy. They actually keep on destabilizing it while creating uncertainty for investments. Take the example of the following foreign companies that tried to do business in Greece and left because of bureaucratic struggles: China New Era, LKS Partners & Lockheed Martin, Las Vegas Sands, Vopak, Tesla, and many others (let’s see the outcome with Eldorado Gold).

Even if some parts of the government budget look positive for the markets, the ”dark matter” is there if you look more closely to the bitter economic indexes and statistical numbers.

Ricardo Hausmann observed that fiscal policies in Venezuela spurred contractions in the economy. Rings a bell? Yes, Greece’s governments have managed over time (lost) to adjust fiscal policies without realizing the policies were working against the economy’s real growth. Even the access for Greece to borrow money from the international markets took a long time and still investors are not feeling confident. Thus Greece is not reflecting confidence to borrow money at bad times.

Greece is also in a position that cannot handle its public debt which the IMF is repeatedly positioning as non-sustainable. According to Hausmann, emerging economies are not able to handle their surmounting debt and often lead their economy to fails. Greece is not an emerging economy (maybe pragmatically returning slowly to this phase) but is going through a state at which the country is not able to monitor its public debt and hopes the IMF will align their policy with EU’s bureaucrats and offer debt forgiveness by cutting it down.

Greece needs a collective effort to attract scientists, entrepreneurs, or people that can offer productive knowledge which can bring added value to new products & services. Otherwise, the dark matter lurking will be driving the economy to repeated failures while politicians will be looking to outside factors to explain the economic hurdles, same as the notorious dark matter in the universe is observed by its effect on its surrounding stars.

Stathis Kassios
Web Entrepreneur & Business Consultant